Det risikobaserede tilsyn af patientsikkerhed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anders Welander-Haahr
Stilling: 
sektionsleder
Firma/organisation: 
Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn blev 1. januar 2017 ændret til et risikobaseret tilsyn. Med det risikobaserede tilsyn skal Styrelsen for Patientsikkerhed målrette sit tilsyn derhen, hvor faren for patientsikkerheden er størst. Som led i det risikobaserede tilsyn, skal styrelsen inddrage tilgængelige sundhedsdata mere intensivt i risikovurderingen af potentielle tilsynsområder. Det risikobaserede tilsyn består overordnet af tre dele:

·         Planlagte tilsyn
·         Reaktive tilsyn
·         Læringsaktiviteter

Styrelsen vil hvert år lave tematiserede tilsyns- og læringsaktiviteter i forhold til identificerede risikoområder. Til at understøtte identificeringen af mulige risikoområder har styrelsen nedsat en Strategisk Følgegruppe med relevante interessenter fra sundhedsvæsenet. Interessenterne har mulighed for at indsende forslag til styrelsen om, hvor de ser de største risici for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Disse forslag vil alle blive behandlet af styrelsen med henblik på en vurdering af, hvor styrelsens ressourcer bedst kan anvendes til gavn for patientsikkerheden. Styrelsen inddrager således den viden, som interessenter i sundhedsvæsenet ligger inde med, i udvælgelsen af områder til det risikobaserede tilsyn. 

For at sikre, at sundhedsdata i videre omfang end tidligere kan inddrages i en risikovurdering, arbejder styrelsen på at etablere analysemiljøer, hvor forskellige data kan tilgås og behandles. Det drejer sig eksempelvis om nationale sundhedsregistre samt interne data fra eksempelvis patientklager.

Som led i tilrettelæggelsen af det risikobaseret tilsyn er det nødvendigt at kende de mulige tilsynsobjekter. Styrelsen har derfor i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen iværksat et arbejde med at etablere et behandlingsstedsregister, der skal indeholde samtlige behandlingssteder i Danmark. Alle behandlingssteder er forpligtet til at lade sig registrere hos styrelsen inden årets udgang.

Behandlingsstedsregisteret vil udgøre en af grundstenene i forhold til at få udvalgt behandlingssteder til tilsyn. Styrelsen benytter i udvælgelsen af behandlingssteder til det planlagte tilsyn en kombination af stikprøver samt risikovurdering. Stikprøverne skal sikre, at alle behandlingssteder har haft en vis sandsynlighed for at blive udtaget til tilsyn.