Tidlig Opsporing og Forebyggelse: Erfaringer fra processen med at designe et IT-støtteværktøj til forebyggelse af livsstilsrelateret sygdom

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Troels Mønsted
Stilling: 
Postdoc
Firma/organisation: 
Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk
E-mail: 
monsted@ifi.uio.no
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lars Bruun Larsen
Stilling: 
Projektleder og ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
E-mail: 
lblarsen@dak-e.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Øget forekomst af livsstilsrelaterede sygdomme nødvendiggør en styrket indsats for at støtte borgere i en bedre sundhedsadfærd
2: 
Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) udvikler en IT-støttet intervention der skal bidrage med en målrettet opsporing forenet med en præventiv indsats i kommuner og almen praksis i Region Syddanmark
3: 
I design af et IT-støttesystem til forebyggelse må man tage højde for meget forskellige brugere, herunder borgere, praktiserende læger og kommunale sundhedsmedarbejdere

Baggrund og motivation:
Den øgede forekomst af livstilsrelateret sygdom gør det nødvendigt at styrke den forebyggende indsats i Danmark. Det er anslået, at livsstilsrelateret sygdom er årsag til 50-60% af alle hospitalsindlæggelser, og flere studier konkluderer, at dette kan imødegås gennem målrettede, præventive indsatser i primærsektoren. At identificere og hjælpe borgere i risiko for at udvikle livsstilsrelateret sygdom er dog af flere årsager udfordrende: For det første forudsætter en præcis risikovurdering af en borger, at man inddrager en bred vifte af sundhedsinformation, herunder nuværende risikoadfærd, tidligere sygdomshistorik og familiære dispositioner. For det andet kræver forebyggelse, at borgere hjælpes til at ændre risikoadfærd, eksempelvis gennem rygestopkurser, vægttabsforløb og træningsforløb. På nuværende tidspunkt er disse tilbud dog forankret hos forskellige sundhedsudbydere – nationalt, kommunalt og i almen praksis - og fordrer derfor et udpræget behov for koordination. Sundheds-IT har et stort potentiale for at understøtte præventive interventioner, blandt andet gennem en automatiseret analyse af store og komplekse datamængder, som støtte for adfærdsændringer, og som støtte for kommunikation og koordination mellem borgere og forskellige sundhedsudbydere.

Beskrivelse:
Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark, ti kommuner i Region Syddanmark, praktiserende læger i de pågældende kommuner, og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Formålet med projektet er at skabe, afprøve, og implementere en IT-støttet intervention som gør det muligt på et tidligt stadie, at identificere borgere i risiko for at udvikle livsstilsrelateret sygdom og iværksætte præventive tiltag. I et TOF forløb beregnes en borgers risikoprofil af et IT-system på baggrund af selvrapporterede oplysninger og sundhedsdata fra den praktiserende læges journal. Hvis borgere vurderes at have en høj risiko, tilbydes vedkommende en helbredsundersøgelse og –samtale hos egen læge. Er borgeren ikke i høj risiko, men har risikoadfærd som for eksempel usund kost, er stillesiddende, ryger eller har et højt forbrug af alkohol, så tilbydes vedkommende et forløb i kommunen. TOF er foreløbigt afprøvet i et pilotimplementering som foregik over tre måneder i 2016. I denne deltog to kommuner, 47 praktiserende læger og 2661 borgere. På nuværende tidspunkt arbejdes mod implementering i ti kommuner i et eksperimentelt design i foråret 2018.
Som en central del af TOF udvikles Sundhedsmappen. Dette er et IT-støtteværktøj som har til formål at facilitere den præventive intervention. Borgerne skal anvende den til at få en personlig sundhedsprofil, let adgang til information om sundhedstilbud og kunne følge de planer, som borgeren lægger sammen med kommunen eller egen læge. Af læger og kommunale sundhedsprofessionelle skal den anvendes til at tilgå information om borgerens risikoprofil og til at få overblik over relevante sundhedstilbud. Da Sundhedsmappen skal anvendes af meget forskellige grupper af slutbrugere er det af stor betydning, at designet er baseret på en dyb forståelse af hvordan disse oplever og stiller krav til et præventivt forløb.

Indlægget:
I dette indlæg vil oplægsholderen præsentere fund fra et studie af processen med at designe IT-systemet ’Sundhedsmappen’. Som led i dette studie har oplægsholderen fulgt og dokumenteret designprocessen siden foråret 2016, samt faciliteret en række designworkshops med de forskellige brugergrupper.
Indlægget vil kort redegøre for de krav til et IT-støtteværktøj til forebyggelse af livsstilrelateret sygdom som er afdækket gennem TOF designprocessen. Indlægget vil i særlig grad lægge vægt på at diskutere hvilke modsatrettede krav til Sundhedsmappen som er blevet rejst af de forskellige brugergrupper, hvordan man designmæssigt har taget højde for denne heterogenitet i designet af Sundhedsmappen og i hvilken grad dette er lykkedes.