Population Health Management - hvem vil dele hvilken data med hvem?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Sune Borregaard
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
Quorum Consulting
E-mail: 
sb@quorum.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Torsten Buemann
Stilling: 
Associate Partner
Firma/organisation: 
Quorum Consulting
E-mail: 
tb@quorum.dk
Navn: 
Niels Blinkenberg Federspiel
Stilling: 
Key Account Manager
Firma/organisation: 
KMD
E-mail: 
nef@kmd.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er danskernes holdning til hvilke typer af data, de vil dele med hvilke aktører i sundhedssektoren og blandt offentlige myndigheder
2: 
Hvad er danske lægers holdning til deling af patienternes data, og hvilke data finder de væsentlige at have til rådighed for tilrettelæggelse og gennemførsel af bedst mulige behandlingsforløb
3: 
Hvordan spiller de to gruppers holdninger om datadeling i sundhedssektoren sammen med begrebet Population Health Management og mulighederne for at realisere de potentialer, der ligger heri

Baggrund og motivation:
En øget brug af sundhedsdata og øvrig data om borgere er udgangspunktet for digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen. Dels ift. kvalitetsudvikling og effektivisering, men også i særlig grad ift. daglig praksis og mødet mellem sundhedsprofessionel og patient. Der er tidligere blevet lavet undersøgelser af danskernes holdning til datadeling, men indtil videre udelukkende undersøgt på et overordnet niveau; hvorvidt, man som borger er villig eller uvillig til at dele sin sundhedsdata generelt.

Begrebet ”Population Health Management” omhandler bl.a. potentialerne for patienter, læger og samfundet generelt ved at dele forskellige borger- og patientdata på tværs af aktører og bruge dem analytisk, f.eks. i forbindelse med forebyggelse og behandling af patienter i særlige risikogrupper. Population Health Management drejer sig om andet og mere end blot de kliniske data, som er det, vi oftest forstår ved sundhedsdata, men inddrager også data om psykisk trivsel og livskvalitet (f.eks. PRO-data), demografisk og socioøkonomisk data, som f.eks. bopæl, indkomst og arbejdsforhold, civilstatus mv. Dette for at skabe et bredere overblik over og dybere forståelse af den enkelte borger til brug i beslutningsstøtte på forskellige niveauer vedr. forebyggelse, diagnosticering, tilrettelæggelse af behandlingsforløb og indsatser, men også på populationsniveau til f.eks. risikoprofilering og tidlig opsporing, indretning og organisering af sundhedsindsatsen generelt.

Beskrivelse:
Forudsætningen for at indfri potentialer ved Population Health Management er, at data opsamles, analyseres og præsenteres i lettilgængelig form. Mængden af data, der kan opsamles er enorm, men hvilke data er befolkningen villig til at dele med hvem, og hvilke data ser lægerne en behandlingsmæssig værdi i at have til rådighed?
For at få en større forståelse af dette gennemfører KMD og Quorum Consulting i maj og juni 2017 en større undersøgelse om holdninger og praksis vedrørende brug af data og deling af oplysninger i sundhedssektoren samt på tværs af myndigheder. Omdrejningspunktet er begrebet Population Health Management, og undersøgelsen bygger på to rundspørger; en henvendt til læger og en henvendt til borgere i almindelighed. Rundspørgerne har en størrelse på ca. 2.000 respondenter. Der udarbejdes med udgangspunkt i de to rundspørger en analyse, som offentliggøres ultimo august 2017.

Indlægget:
Hovedfokus er fremlæggelse af analysens hovedresultater, baseret på de to rundspørger samt problematisering af pointer fra borgere og læger vedrørende potentialer og barrierer for øget datadeling på vej mod Population Health Management.
Herudover gøres der kort rede for begrebet Population Health Management, internationale erfaringer hermed og relaterede danske initiativer.