Hvad kræver udvikling og implementering af PRO i Klinisk praksis?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mette Vittinghus
Stilling: 
Projektkoordinator
Firma/organisation: 
AmbuFlex, Enhed for patientrapporterede oplysninger, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
E-mail: 
metvit@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
AmbuFlex er et generisk websystem, som understøtter fleksible ambulante forløb ved brug af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) til klinisk beslutningsstøtte, visitationsstøtte og dialogstøtte.
2: 
Brug af PRO i klinikken kan bidrage til øget patientinvolvering, forbedret kommunikation mellem patient og behandlere, hurtigere indgreb som følge af symptommonitorering og bedre ressourceudnyttelse.
3: 
Ønsket udbytte ved anvendelse af PRO i klinisk praksis, forudsætter målrettet og vedholdende undervisning, information og support til fortolkning og implementering af PRO-data.

Baggrund og motivation

Der sættes større fokus på anvendelse af PRO i det danske sundhedsvæsen. Dette fokus medfører integrering af nye IT-systemer, ikke kun i klinikernes hverdag, men i høj grad også patienternes hverdag. Det er dokumenteret, at interventioner hvor patienter inddrages aktivt har en positiv virkning, medførende både sundhedsfaglige, økonomiske og patientoplevede gevinster. Bedre informerede patienter udviser større adherence, tilfredshed og bedre behandlingsresultater. Patienter som har en opfattelse af egen kontrol, responderer også bedre på behandling. Endvidere er god læge-patient kommunikation positivt associeret til forbedrede behandlingsresultater. Brugerstyret kontrol, hvor ambulante patienter selv bestemmer tidspunkt for kontrol, har medført større patienttilfredshed og økonomiske besparelser.

Mange ambulante patienter følger i dag standardforløb, hvor fokus ikke rettes mod det enkelte individ, men på traditionelle arbejdsgange. Den ambulante opfølgning varierer meget både i forhold til sygdomskategori og individuelle behov. Systematisk anvendelse af PRO i klinikken kan bidrage til at det ambulante kontrolforløb både bliver mere behovsorienteret og brugerstyret.

Udvikling og implementering af et PRO-baseret system i klinikken har betydning for patientperspektivet. Man kan således tale om en paternalistisk model, hvis patienten rolle i forhold til PRO primært er at være passiv dataleverandør, mens PRO i en partnerskabsmodel kan styrke patientens medbestemmende på indhold og beslutninger.

Beskrivelse

AmbuFlex er et generisk websystem, som understøtter fleksible ambulante forløb ved brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte. Systemet er implementeret til 18 forskellige diagnosegrupper i Region Midtjylland.

Det overordnede formål ved at monitorere patienten med PRO er, at give den ambulante opfølgning et kvalitetsløft, højne dokumentationen og gøre konsultationen mere fokuseret. Formålet er i høj grad også at inddrage patienterne i eget forløb, hvor patienten definerer sit eget behov for kontakt til ambulatoriet, herunder behovet for en konsultation. Hermed fremmes også hensigtsmæssig brug af ressourcer i ambulatoriet.

Patienterne besvarer klinisk relevante spørgeskemaer vedrørende fx symptomer, trivsel og funktionsevne. En grafisk oversigt over forløbet, på baggrund af patientens besvarelser, står til rådighed via den elektroniske patientjournal for personalet i ambulatoriet, hvilket giver behandleren hurtig adgang og overblik over patientforløbet. Patienten har adgang til egne spørgeskemabesvarelser via Sundhed.dk.

Ønsket udbytte ved anvendelse af PRO i klinisk praksis, forudsætter målrettet og vedholdende undervisning, information og support til fortolkning og implementering af PRO-data.

Indlægget

I indlægget gives en kort præsentation af AmbuFlex IT-systemet. Herefter vil fokus primært være mulige anvendelses- og dataindsamlingsmetoder i klinisk praksis, erfaringer ved udvikling, opstart og implementering, hvor en AmbuFlex-løsning skal tilpasses forskellige afdelinger på tværs af hospitaler og regioner, mens et individuelt behandlingsforløb imødekommes.