Pilotafprøvning af digital understøttelse af samarbejde om indsatser for udsatte børn og unge

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Soile Friis
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Symmetric
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Michael Engvald Engstrand
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
KL

Afprøvning af standardiseret udveksling af data gennem digital understøttelse af samarbejde og koordinering af de indsatser, som udsatte børn og unge modtager på tværs af det sociale børne- og ungeområde, PPR/skole, børne- og ungepsykiatrien og praktiserende læger.

Budskaber: 

  1. Projektets baggrund og formål: Afprøve standarder og applikationer – ikke flere silosystemer) 
  2. Hvad har vi gjort: Forstå behovene før it 
  3. Hvad er vi kommet frem til: Borgerens mange kontakter, indsatser, indgange, ansvarlige kan med fordel struktureres og deles 
  4. Hvad har udfordringerne været: Høj faglige kompleksitet, meget fritekst. 
  5. Hvad peger borgerens og medarbejdernes behov og løsning i retning af 

Baggrund og motivation: Borgerne skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Det betyder fx, at udsatte børn og unge og deres familie ikke skal bruge unødig tid på at være i kontakt med offentlige myndigheder. Koordination og samarbejde på tværs af myndigheder skal ske enkelt og effektivt, så medarbejderne har de bedst mulige forudsætninger for at forstå de udsatte børn og unges situation og dermed imødekomme deres behov. Hvor data med fordel kan deles, skal det ske, for at samarbejde understøttes effektivt. De udsatte børn og unge og deres familie skal ikke have oplevelsen af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndigheder. Derfor er KL i samarbejde med Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Danske Regioner, i gang med at afprøve, hvordan datadeling kan ske smidigt på tværs af alle velfærdsområder på længere sigt. Det er i den forbindelse aftalt, at der skal gennemføres pilotafprøvninger af dette. Pilotafprøvningsprojektet tager afsæt i erfaringerne fra en analyse (strategi for digital velfærd) som afdækker, at en række af borgere på socialområdet har rigtigt mange kontaktpunkter i det offentlige på tværs af fagområder og sektorer. Potentielt er der op imod 29 aktører, der ligger inde med data der er relevante for andre og som borgeren potentielt modtager indsatser fra. Alle disse aktører anvender tilsammen 45 forskellige specifikke it-systemer leveret af endnu flere it-leverandører, der understøtter deres faglige arbejde. Analysen tegner med andre ord et billede af et meget komplekst it- og aktørlandskab. Med henblik på at kunne afprøve en fælles tilgang til smidig og ensartet datadeling på tværs af velfærdsområderne er der i dette projekt valgt et fokus på en borgercentreret involvering af udsatte børn og unge og dennes familie, der modtager samtidige indsatser og behandling fra både det sociale børn- og ungeområde, PPR/skole og børne- og ungepsykiatrien. Der vil være fokus på både den tværfaglige dialog, samarbejde og koordinering af både de udredninger, der bliver foretaget hos de involverede aktører og koordinering af de indsatser, som de udsatte børn og unge modtager.

Indlægget: Kom og hør, hvordan KL, Danske Regioner og Symmetric har arbejdet med borgercentreret digital understøttelse og afprøvet et konkret borgerforløb for udsatte børn og unge på tværs af Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Hør hvordan pårørende til børn og unge egentlig oplever det tværgående samarbejde med skole, PPR, familieafdelingen samt specialskolen i Aalborg Kommune såvel som praktiserende læger og børne og ungepsykiatrien. Hvilke behov har borgeren, hvilke behov har de mange forskellige fagpersoner der arbejder med borgeren? Hvilke digitale redskaber har/vil projektet finde frem til og hvilke erfaringer har projektet gjort sig.