Klinisk beslutningsstøtte til værdibaseret sundhed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helene Hedensted Bjerregaard
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
h.hedensted@rn.dk
Navn: 
René Hauge Sørensen
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
KMD A/S
E-mail: 
res@kmd.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Poul Hedevang Christensen
Stilling: 
Cheflæge
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
pohc@rn.dk
Navn: 
Michael Falk Hvidberg
Stilling: 
Specialkonsulent, Ph.D.
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
mifh@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Målsætninger, status og erfaringer med udviklingen af klinisk beslutningsstøtte, som understøtter arbejdet med værdibaseret sundhed på Aalborg Universitetshospital og i Region Nordjylland
2: 
Sammenstilling og brug af sundhedsvæsenets mange data på nye måder og i prædiktionsmodeller skaber ny værdi for både klinikere og patienten
3: 
Udvikling af god beslutningsstøtte der kan handles på kræver tæt samarbejde med og inddragelse af klinikken

Baggrund og motivation:

Som et led i økonomiaftalen fra 2016 har Danske Regioner igangsat et projekt om værdibaseret styring (VBS). Projektet har til formål at udforske andre styringsmuligheder i sundhedsvæsenet, hvor outcomes af behandlingen får en mere central rolle. Hver Region har i det nationale projekt ansvaret for at identificere, og udvikle relevante outcomes for 1 - 2 patientgrupper.

Ud over identificering af relevante outcomes har regionerne også ansvaret for at afprøve og teste nye styringsmodeller. Erfaringerne herfra skal bruges af Danske Regioner i udviklingen af det overordnede styringsprojekt.

Region Nordjylland har ansvaret for 2 patientgrupper, herunder hofte- og knæalloplastik. Indlægget beskriver målsætninger, status og erfaringer med udviklingen af klinisk beslutningsstøtte, som bruger data til at understøtte arbejdet med VBS for denne patientgruppe på Aalborg Universitetshospital og i Region Nordjylland.

Beskrivelse:

Ortopædkirurgien på Aalborg Universitetshospital har siden 2013 haft fokus på inddragelse af patienter via patient rapporteret oplysninger, der i dag skaber en unik mulighed for Region Nordjylland og for Aalborg universiteshospital i forhold til arbejdet med VBS. Som en del af arbejdet med at styre efter værdi for patienten, har Aalborg Universitetshospital besluttet at udvikle prædiktionsmodeller, som viser sammenhænge mellem baggrundsoplysninger om den enkelte patient og forventninger til outcomes i forbindelse hofte- og knæalloplastikker.

Indlægget beskriver arbejdet med en IT løsning, der omsætter prædiktionsmodellerne til tidstro beslutningsstøtte i klinikken der blandt andet kan bruges aktivt i mødet med patienten.

Løsningen giver klinikerne et overblik over den enkelte patients forventede outcomes målt i forhold til livskvalitet, funktionsniveau, korttidskomplikationer, risiko for reoperation og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved siden af dette præsenteres forventninger til ressourceforbrug, f.eks. sengedage og ambulante kontroller.

Forventningerne til outcomes baseres på en bred vifte af data om patientens risikoprofil bl.a. demografi, co-morbiditet, sundhedstilstand i øvrigt og patientens egne rapporterede oplysninger (PRO).

Ved at give overblik over forventninger til outcomes fungerer løsningen som dialogværktøj i forventningsafstemningen med den enkelte patient. Hertil kommer, at formidlingen af komplekse data til brugbare informationer skaber mulighed for hurtigt at vurdere om forandringer skaber forbedringer, dvs. faglig og datadrevet evidens for effekt af hofte- og knæalloplastikker. Endelig giver den systematiske brug af data mulighed for opfølgning på subgrupper med henblik på at forbedre de enkelte patientforløb.

Indlægget:

Indlægget beskriver udviklingen af prædiktionsmodeller og beslutningsstøtte, som omsætter store mængder af data til tidstro og handlingsrettet information for klinikken i forbindelse med afprøvningen af nye styringsmuligheder, der sætter outcomes for patienten i centrum. Samtidig vil indlægget komme ind på nogle af de udfordringer der kan være, i forbindelse med udvikling af VBS herunder udvikling af IT-understøttelse i en værdibaseret datadrevet kontekst.