Tværsektoriel datadeling i GERI-kuffert-projektet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anru Narenthirarajah
Stilling: 
IT konsulent
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Karen Andersen-Ranberg
Stilling: 
Professor, ph.d., Syddansk Universitet, og overlæge, Geriatrisk afd. OUH
Firma/organisation: 
Syddansk Universitet, OUH
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det kræver et særligt fokus på styring af fremdrift og kommunikation i projektledelsen af komplekse tværsektorielle IT-projekter
2: 
Akuthjemmeplejen udstyret med telemedicinsk udstyr fungerer som ”frontlinje-officerer” og indsamling af objektive kliniske målinger i hjemmet understøtter rettidig lægelig behandling
3: 
En Generisk Telemedicinsk Platform (GTP) er central i digital tværsektoriel kommunikation mellem hjemmepleje, egen læge, og sygehus ambulatorium

GERI-kuffert-projektet retter sig mod svage ældre borgere, der er i kontakt med den kommunale hjemmepleje eller bor i plejebolig/aflastningsbolig. Projektet har til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde imellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse mhp. tidlig opsporing af helbredsforværring samt rettidig iværksættelse og monitorering af behandling i hjemmet af svækkede ældre medicinske patienter. Projektet understøtter såvel forebyggelse af akut indlæggelse, som tidlig udskrivning fra sygehuset, samt udredning af sygdom i ambulant sygehusregi.

Alle borgere, der af kommunens hjemmepleje vurderes at skulle modtage besøg af en akutsygeplejerske, kan blive tilbudt at få foretaget kliniske målinger ved hjælp af udstyret i GERI-kufferten. Akutsygeplejersken foretager og uploader objektive målinger fra borgerens hjem til en Generisk Telemedicinsk Platform, hvorfra egen læge, efter advisering, kan tilgå patientens kliniske data. Denne elektroniske information, opgraderet med objektive kliniske data inkl. blodprøvesvar, kan kvalificere beslutninger om det videre udredningsforløb og via den Generiske Telemedicinske Platform er det også muligt at involvere relevante sygehusafdelinger.

Borgere udskrevet fra sygehuset til midlertidig aflastningsophold eller døgnrehabilitering kan ved mistanke om forværring i helbredstilstanden også blive henvist til akutsygeplejeteamet og herigennem GERI-kufferten. Borgere kan ligeledes blive henvist til GERI-kufferten af almen praksis, når egen læge finder behov for akut vurdering af en kompleks sygdomssituation, eller til opfølgning af en iværksat ny behandling af en akut tilstand. Ligeledes kan ældre patienter, der udskrives tidligt fra sygehuset, blive tilset af akutsygeplejen.

I GERI-kuffertprojektet er det tværsektorielle samarbejde omkring borgerens forløb således fortløbende, og relevante sundhedsdata om borgeren kan, med dennes accept, deles på tværs af sektorerne via en Generisk Telemedicinsk Platform, som er integreret med sygehuset Elektroniske Patient Journal ligesom både kommune og praksis har adgang til platformen.

I GERI-kuffert projektet søger vi at løse kompleksiteten i tværsektorielt samarbejde ved at have en god og velfunderet projektorganisation, hvor der blandt andet er repræsentanter fra alle dele af primærsektoren i styregruppen, ligesom der er en tæt kontakt til de kommunale akutsygeplejersker, som anvender GERI-kufferten i deres daglige arbejde. Sideløbende uddannes kommunalt plejepersonale i tidlig opsporing af sygdom og øvrige aktører i den primære sundhedstjeneste uddannes i brugen af den telemedicinske platform. GERI-kuffert projektet foregår i 4 fynske kommuner knyttede til de geriatriske afdelinger på OUH og OUH Svendborg, og er finansieret af Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsens Satspuljemidler.

Under hele GERI-kuffertens idriftsættelsesperiode indsamles nøgletal fra kommunerne og de geriatriske afdelinger. Disse anvendes dels til den løbende evaluering og dels for at give en regelmæssig skriftlig feedback til projektparterne vedr. projektets fremdrift. I det sidste projektår iværksættes fokusgruppeinterviews om forventninger, erfaringer og tilfredshed med GERI-kufferten og IT-platformen blandt alle brugerne (plejepersonalet, almen praksis, geriatrisk afdeling og borgere/patienter). I den endelige evaluering indgår desuden indsamlet sundhedsregisterdata og udføres af Implement Analyse i samarbejde med KORA og projektledelsen.

Indlægget:

I indlægget præsenteres GERI-kuffert projektet og de resultater der foreligger på nuværende tidspunkt. GERI-kuffert projektet har pga. sin kompleksitet med mange aktører på tværs af sektorer krævet en stram styrring af kommunikation og fremdrift. Indlægget vil blandt andet fokusere på udfordringerne i denne projektstyring.